Προσόμοια του Εσπερινού του Αγίου Λουκά του Ιατρού

ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ
Εκλογή από τον αντίστοιχο ψηφιακό δίσκο.

Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Δημήτριος Κων.Παπαγεωργίου