Παρέλαβεν ο Χριστός – Δοξαστικό των Αίνων της Εορτής της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος

Παρέλαβεν ο Χριστός”

Δοξαστικό των Αίνων της Eορτής της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος – Ζωντανή Ηχογράφηση

“Παρέλαβεν ὁ Χριστός, τόν Πέτρον καί Ἰάκωβον καί Ἰωάννην, εἰς ὄρος ὑψηλόν κατ’ ἰδίαν, καί μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν, καί ἔλαμψε τό πρόσωπον Αὐτοῦ ὡς ὁ Ἥλιος, τά δέ ἱμάτια Αὐτοῦ, ἐγένετο λευκά ὡς τό φῶς. Καί ὤφθησαν Μωϋσῆς καί Ἠλίας μετ’ Αὐτοῦ συλλαλοῦντες, καί νεφέλη φωτεινή ἐπεσκίασεν αὐτούς, καί ἰδού φωνή ἐκ τῆς νεφέλης λέγουσα· Οὗτός ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ ηὐδόκησᾳ, αὐτοῦ ἀκούετε”.

Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου Πειραιώς, Δημήτριος Κων.Παπαγεωργίου