Και νύν – Ακατάληπτον το τελούμενον εν Βηθλεέμ

”ΑΚΑΤΑΛΗΠΤΟΝ ΤΟ ΤΕΛΟΥΜΕΝΟΝ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ…”

‘ΚΑΙ ΝΥΝ..” του Πρωτομάρτυρος και Αποστόλου Στεφάνου.
Μέλος Στεφάνου Λαμπαδαρίου.

Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Δημήτριος Κων.Παπαγεωργίου