Άστρον ήδη ανατέταλκεν

”ΑΣΤΡΟΝ ΗΔΗ ΑΝΑΤΕΤΑΛΚΕΝ…”
Καλοφωνικός ειρμός Βαλασίου Ιερέως (17ος αιώνας) Ήχος Πρώτος
Ζωντανή ηχογράφηση

Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Δημήτριος Κων.Παπαγεωργίου